region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/12454)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/12454

En kvinna med viss samsjuklighet och känd på aktuell vårdcentral söker på grund av ofrivillig viktnedgång. På grund av patientens övriga sjukdomsbild skickas patienten för kostgenomgång och rådgivning. Man finner dock ingen orsak till patientens viktnedgång men på grund av en brist i internkommunikation återrapporteras detta inte till läkare.

Malignitetsutredning och cancerdiagnos blir därmed fördröjd med drygt två månader.

En internutredning är geomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-12-28: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-46516/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland har fullgjort sin skyldighet att utredaoch anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser i utredningen som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier