region-ostergotland

Fördröjd åtgärd (RÖ 2023-10815)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linnköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023-10815

Händelsen rör en patient som remitteras till sjukhus för cancerutredning. Endoskopisk undersökning blir fördröjd, vilket resulterar i en förlängd utredningstid på en patient med allvarlig symptombild och cancermisstanke. En metastaserande cancersjukdom kan konstateras efter att utredningen genomförts.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-02-12: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-46426/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier