region-ostergotland

Höftfraktur efter falltrauma hos patient inneliggande på sjukhuset (RÖ 2023/10375)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/10375

Patient som vårdas inneliggande för utredning av svimningsepisoder faller på slutenvårdsavdelning och ådrar sig en höftfraktur med behov av akutoperation.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-11-20: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-43948/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier