region-ostergotland

Fallskada (RÖ 2023/8832)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/8832

En patient med en komplicerad infektionssjukdom inkluderande bakteriell endokardit, faller på en vårdavdelning och ådrar sig en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Blödningen kräver kirurgisk utrymning vid två tillfällen. Detta leder till att planerad hjärtklaffsoperation blir fördröjd och vårdtiden blir förlängd.

En internutredning är genomförd.

För mer information: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-11-17: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-43539/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier