region-ostergotland

Vårdbehov ej tillgodosett (RÖ 2023/8955)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/8955

En äldre multisjuk person inkommer efter fall i hemmet. Patienten har ådragit sig en instabil fraktur på halskotpelaren samt frakturer på ansiktsskelettet. Man beslutar efter konsultation med berörda specialiteter att behandla frakturerna konservativt varav frakturen på halskotpelaren med hjälp av hård halskrage. Patienten erhåller smärtlindring och skickas åter till hemmet. Patienten avlider snart efter besöket på sjukhus.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta chefläkare: Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-02-13: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-37629/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier