region-ostergotland

Fördröjd diagnos av diskbråck (RÖ 2023/10211)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/10211

En patient söker akut på grund av nedsatt känsel i underlivet samt ryggsmärta med domningar i benen. En neurologisk undersökning kan inte detektera något känselbortfall och patienten återgår till hemmet. Patienten söker ånyo på grund av en försämring av symptombilden, men även vid detta tillfälle kan man inte bekräfta någon påverkan på neurologisk funktion. Patienten återkommer två dagar senare då hen inte kan tömma blåsan. Akut magnetröntgenundersökning bekräftar ett diskbråck med påverkan på nervrötter. En akut operation genomförs, men patienten har trots det kvarstående neurologiska bortfallssymptom från underlivet.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-01-08: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-37607/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier