region-ostergotland

Fördröjd diagnos och behandling (RÖ 2023/7453)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Dnr RÖ 20223/7453

Ärendet rör en patient som går på regelbundna MR-kontroller efter kirurgisk åtgärd av ett meningeom. MR-bilderna är svårbedömda, vilket gör att en ny förändring i hjärnan missas. Diagnos av en spridd cancer med hjärnmetastasering blir därmed fördröjd med 6 månader.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

2023-10-27: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienummer: 3.1.1-34894/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier