region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/4006)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/4006

Patient som är tidigare väsentligen frisk, söker akutmottagningen på grund av förstoppningsproblematik och återkommer upprepade gånger under cirka en veckas tid med likartad problematik, smärtor och förstoppning. Till sist diagnostiseras en tarmvredsbild med perforerad tarm som följd och behov av akut operation.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta: Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

2023-09-21: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-34095/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.


Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier