region-ostergotland

Fördröjd diagnos (2023/2337)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/2337

Patient med pollenallergi och refluxbesvär i övrigt frisk. Söker vårdcentral och akutmottagning efter distinkt insättande hosta i början på juni 2022, efter att ha svalt en lösnagel. Patienten har därefter upprepade vårdkontakter under cirka 5 månaders tid på grund av hosta, utan att främmande kropp anses trolig eller helt utesluts, men nageln påträffas till sist med bronkoskopi och avlägsnas.

Internutredning samt handlingsplan är utförd.

För mer information kontakta: Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-09-21, dnr 3.1.1-34085/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

… en anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat. I det här fallet anser IVO att vårdgivaren inte uppfyllt detta krav. I övrigt framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier