region-ostergotland

Försenad kirurgisk åtgärd (RÖ 2023/7245)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/7245

En ung patient söker på grund av buksmärtor och feber. Ultraljudundersökning bekräftar en perforerad blindtarmsinflammation. Patienten läggs in för intravenös antibiotikabehandling och smärtlindring. Patienten försämras senare samma dygn men läkarbedömning blir fördröjd. Detta försenar beslut till kirurgisk åtgärd, vilket leder till en förlängd vårdtid och risk för bukkomplikation.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

2023-09-22: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-30832/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier