region-ostergotland

Fördröjd utredning (RÖ 2023/6401)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/6401

Patient med känd hjärtsjukdom, pacemakerbärare samt tidigare åtgärdad aortaklaff, senast 2014 med biologisk protes. Söker hösten 2022 med ökande andningsbesvär och läggs initialt in för snabb utredning och optimerad behandling utifrån snabb symtomutveckling. Utredning polikliniseras sedan, beslut om att åtgärda klaffen dröjer till början på december, patienten inkommer dagen efter beslut om opertiv åtgärd, akut med ett lungödem och avlider.

Internutredning har utförts och handlingsplan upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

2023-09-12: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-29434/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

Av 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att en anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat. IVO bedömer i övrigt att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier