region-ostergotland

Utebliven vård på grund av platsbrist inom Rättspsykiatrin (RÖ 2023/6997)

Chefläkare Erik Fransson vid lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/6997

Patient som döms till Rättspsykiatrisk vård i februari 2023, på grund av platsbrist i hela landet inom rättspsykiatrin får inte patienten vårdplats förrän i maj. Patienten har under väntetiden vistats i häkte där möjligheten att bedriva nödvändig vård är mycket begränsad. Det har således förelegat risk för att patienten påtagligt kunnat försämras i sin sjukdomsbild på grund av utebliven vård.

En intern utredning är utförd och problematiken har lyfts både lokalt samt nationellt.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-08-08, diarienr IVO 3.1.1-27832/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier