region-ostergotland

Allvarlig läkemedelsbiverkan (RÖ 2023/8209)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/8209

Patient med diabetes och lindrig njurfunktionspåverkan, följdes på ögonmottagningen på grund av långdraget problem med sår i hornhinnan och påverkad syn. Efter att ha prövat andra behandlingar bedömdes en immunsystempåverkande behandling behövas. Kort efter att behandlingen startat uppstod biverkningar relaterade till preparatet men patienten fick fortsätta med behandlingen medan man planerade för uppföljning av biverkningarna. Vid kontroll fem dagar efter behövde patienten läggas in akut med mycket påverkat allmäntillstånd på grund av njursvikt som förvärrats och orsakat läkemedelsförgiftning som påverkade flera organsystem. Preparatet utsattes omedelbart men längre sjukhusvård blev nödvändig, och oklart om patienten får några men av det inträffade. Patienten vårdas fortsatt på sjukhus.

En intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-09-07, dnr IVO 3.1.1.-27825/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsater som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för at hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier