region-ostergotland

Fördröjd röntgendiagnos (RÖ 2023/6952)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/6952

Patient som fallit och skadat ryggen med nervpåverkan i båda armarna och benen som följd, blev utredd på sitt hemortssjukhus med skiktröntgen. Röntgenundersökningen kunde dock inte påvisa orsaken till de neurologiska symtomen varför kontakt togs med med Universitetssjukhuset i Linköping. En MR-röntgen behövde göras och det framfördes önskemål om att patienten skulle överflyttas till Linköping för detta, men det beslutades att ny kontakt skulle tas efter att undersökningen gjorts på hemorten. Detta innebar sannolikt en fördröjning eftersom patienten behövde opereras på grund av förträngning i spinalkanalen som konstaterades på MR-röntgen.

En intern utredning är utförd både på hemortssjukhus och på Universitetssjukhuset i Linköping.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

2023-10-17 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-27080/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier