region-ostergotland

Bristande differentialdiagnostik (RÖ 2023/4848)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/4848

Medelålders patient med besvär från ena foten som tilltagit remitterades för bedömning till ortoped och allvarlig bakomliggande orsak till mjukdelsförändring under foten misstänktes. En läkarbedömning kom snabbt till stånd men förändringen bedömdes som ofarlig vid undersökningen, och avlastande åtgärder planerades. Besvären blev dock värre med tiden och senare kunde en malign tumör konstateras. Behandlingen blev fördröjd och patienten avled i sin tumörsjukdom.

En intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-10-27: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-26914/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier