region-ostergotland

Sen upptäckt av sårinfektion (RÖ 2023/7004)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/7004

Äldre patient som genomgått höftprotesoperation, kontrollerades på vårdcentral vad gäller sårläkningen. Täta kontroller gjordes med anledning av långsam sårläkning där åtgärder till följd av infektion insattes sent i förloppet. Patienten drabbades av en svår infektion och behövde genomgå reoperation.

En intern utredning är utförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-07-21, dnr IVO 3.1.1-26284/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier