region-ostergotland

Fördröjt återbesök (RÖ 2023/2529)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/2529

Patient undersöktes beträffande ett sår i ansiktet, där vävnadsprov togs men resultatet gav ingen entydig slutsats. Det planerades för uppföljande kontroll inom en månad för ställningstagande till ny provtagning. På grund av långa väntetider fördröjdes uppföljningen och när den kom till stånd kunde ny biopsi påvisa en malignitet. Patienten är nu opererad.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-07-07, dnr IVO 3.1.1-25101/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier