region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/6548)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/6548

2-årigt barn med medfött opererat hjärtfel samt tidigare bukoperation och andningsunderstöd, söker på grund av ökande andningsbesvär och efterhand noteras även problem med magen. Händelseförloppet leder med fördröjning till urakut kirurgi, men barnets liv går ej att rädda.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist 010-103 00 00

Beslut

2023-08-29: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-24717/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier