region-ostergotland

Försenad operativ åtgärd (RÖ 2023/5584)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/5584

En patient genomgår operation på grund av en misstänkt gynekologisk malignitet. Efter operationen har patienten en långsam återhämtning, i perioder magsmärtor och tecken på infektion. Flera undersökningar genomförs utan att man får klarhet i orsak till patientens mående. Drygt två veckor efter operationen genomförs ånyo en datortomografi av buken. Undersökningen visar fri gas i buken. Denna information observeras först två dygn senare, varefter patienten opereras akut. Man finner då en allvarlig tarmskada. Detta resulterar i ett mycket långt och komplicerat postoperativt förlopp.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-08-08, diarienr: 3.1.1-24459/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier