region-ostergotland

Fördröjd åtgärd (RÖ 2023/4978)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023-4978

Händelsen rör en patient som har en shunt mellan hjärnans sidoventrikel och fri bukhåla. Patientens allmänna tillstånd försämras varför en datortomografi hjärna genomförs på hemortslasarettet. Bilderna visar tecken på infektion i shuntsystemet och förmedlas till ansvarig klinik, men svaret uppmärksammas inte förrän en månad senare. Patienten opereras akut med avlägsnande av shuntsystemet. Patienten har då en bekräftad infektion i hjärnan med lång vårdtid som följd.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010 -103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-07-06, dnr IVO 3.1.1-23932/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier