region-ostergotland

Försenad diagnos kärlinflammation (RÖ 2023/5845)

Chefläkare Erik Fransson vid lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/5845

Patient i 70 års åldern som har diabetes och högt blodtryck som under våren har upprepade kontakter med sin vårdcentral på grund av smärta i ansiktet samt förkylningssymtom. Besvären bedöms vara orsakade av bihålebesvär och patienten får behandling med två antibiotikakurer samt kortison utan effekt. Patienten får sedan besvär med synen och remiss utfärdas till ögonkliniken på Universitetssjukhuset som beräknar ta emot patienten inom två veckor. Patienten söker emellertid privat ögonklinik dagen efter som noterar tecken på störd cirkulation till ögats näthinna. Patienten remitteras akut till lasarettet i Motala för vidare diagnostik samt högdos kortisonbehandling eftersom det visar sig vara en reumatisk inflammation i blodkärlet som försörjer ögats näthinna. Trots insatt behandling så förlorar patienten synen på ögat. Det är svårt att exakt säga när den reumatiska inflammationen startade men tidigare diagnostik hade gjort att synnedsättningen kunnat undvikas.

En internutredning har genomförts.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-09-12,, dnr IVO 3.1.1-23389/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland, efter begärd komplettering, har
fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier