region-ostergotland

Fall under vårdtid (RÖ 2023/7273)

Chefläkare Erik Fransson vid lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/7273

Patient i 90-årsåldern med flera bakomliggande sjukdomar som vårdas inneliggande på grund av allvarlig bakterieinfektion. Patienten faller under vårdtiden och ådrar sig en lårbensfraktur precis i anslutning till sin höftprotes. Mot bakgrund av patientens svåra bakomliggande sjukdomar samt frakturens läge bedöms det inte möjligt att genomföra en operation. Patienten avlider strax efteråt i sviterna av sina grundsjukdomar, den inträffade frakturen kan möjligen ha på skyndat förloppet något

En internutredning har genomförts.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-08-09, diarienr IVO 3.1.1-23084/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier