region-ostergotland

Inkorrekta hanterade tvångsåtgärder vid rättpsykiatrisk vård (RÖ 2023/5886)

Chefläkare Erik Fransson vid lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/5886

Patient som vårdas på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena, men har även en kroppslig sjukdom som kräver tillfällig slutenvård på Lasarettet i Motala. Då patienten var färdigvårdad på lasarettet skall denne transporteras tillbaka till Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena.

Då utskrivningen skedde med mycket kort varsel beslutades om att medföljande personal från Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena skulle ombesörja transporten. I samband med detta blev patienten försämrad i sitt psykiska mående och då vidtog personalen tvångsåtgärder för att kunna genomföra transporten utan att formellt ha laglig grund för dessa. Korrekt förfarande i situationen hade varit att kontakta läkare inom psykiatrin på lasarettet i Motala som då hade kunnat formellt kunnat ordinera nödvändiga åtgärder enligt gällande lagstiftning.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-06-29, dnr IVO 3.1.1-24144/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier