region-ostergotland

Fallskada (RÖ 2023/4634)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/4634

En multisjuk patient som överförs till Universitetssjukhuset från ett annat sjukhus för en akut kranskärlsröntgen. Patienten läggs in på annan avdelning än gängse rutin för observation före och efter undersökningen. Efter genomförd undersökning i väntan på återtransport till hemsjukhus faller patienten och ådrar sig en allvarlig skallskada. Patienten avlider ett par dagar senare.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-06-13, dnr IVO 3.1.1-22061/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO förutsätter att vårdgivaren vidtagit nödvändiga åtgärder för att hindra upprepning av händelsen under tiden tills alla åtgärder blir genomförda enligt tidsplan.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier