region-ostergotland

Fördröjd hormonell substitution (RÖ 2023/4225)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/4225

Medelålders patient med struma som följts på specialistmottagning under en längre tid, uppvisade vid kontroll tecken på ökande hormonproduktion. Supressionsbehandling sattes in med planerad kompletterande hormonell substitution en tid efter behandlingsstart men denna kom inte till stånd förrän senare. Patienten hade då fått symtom på hormonbrist som även påverkat ögonen. Intern utredning genomförd.Medelålders patient med struma som följts på specialistmottagning under en längre tid, uppvisade vid kontroll tecken på ökande hormonproduktion. Supressionsbehandling sattes in med planerad kompletterande hormonell substitution en tid efter behandlingsstart men denna kom inte till stånd förrän senare. Patienten hade då fått symtom på hormonbrist som även påverkat ögonen.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-08-09, diarienr IVO 3.1.1-21073/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier