region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/1672)

Chefläkare Erik Stenkvist meddelar att lex Maria-anmälan har gjorts.

Diarienummer: RÖ 2023/1672

En patient med metastaserad bröstcancer som söker primärvården i slutet av december 2020. Till följd av en bristfällig utredning av ensidiga bihålebesvär i kombination med övriga sjukdomsmanifestationer fördröjdes tiden från symtomdebut till diagnos med knappt 3 månader. Denna förlängning i utredningstid har medfört att patienten drabbats av ett ökat lidande, eventuellt en förkortad livstid samt onödig oro och ångest tillsammans med onödig medicinering i form av upprepade antibiotikakurer.

Händelsen har i huvudsak inträffat hos annan vårdgivare och utretts av dem. Vårdgivaren har auktorisation inom vårdval primärvård i Region Östergötland.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-10-26: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-10306/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier