region-ostergotland

Fördröjd åtgärd (RÖ 2023/3172)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/3172

En person genomgår bröstcancerkirurgi och utvecklar efter operationen en sårinfektion med fördröjd sårläkning som följd. Läkarbedömning och därmed kirurgisk åtgärd av såret fördröjs, vilket resulterar i att fönstret för cellgiftsbehandling passeras.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-05-26, dnr IVO 3.1.1-20515/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO förutsätter att vårdgivaren vidtagit nödvändiga åtgärder för att hindra upprepning av händelsen under tiden tills alla åtgärder blir genomförda enligt tidsplan. 

 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier