region-ostergotland

Patientförväxling (RÖ 2023/2384)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/2384

En patient kommer för en gynekologisk undersökning. Får vid läkarbesöket information om att hon ska genomgå en mer utvidgad undersökning som kräver lokalbedövning. Patienten förmedlar att detta inte stämmer med kallelsen. Patienten genomgår trots det undersökning och provtagning i lokalbedövning. Efter ingreppet upptäcks att en patientförväxling har skett. Patienten får efter det inträffade problem med smärtor samt blödningar.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-05-26, dnr IVO 3.1.1-19585/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier