region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023-2168 )

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023-2168

Patient med mångårig hjärtsjukdom, njurtransplaneterad. Inkommer med ambulans på grund av eskalerande besvär med bröstsmärtor. EKG skickas från ambulans utan säkra akuta förändringar. På grund av hög belastning på akutmottagningen dröjer det innan omhändertagande där. När EKG väl kontrolleras på akutmottagningen har patienten tecken till en stor hjärtinfarkt och transporteras vidare för akut kärlintervention. Senare under natten avlider patienten.

Internutredning har utförts och handlingsplan upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

2023-09-18: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-19398-2023.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier