region-ostergotland

Fallskada (RÖ 2023/2802)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/2802

En äldre, multisjuk person vårdas inneliggande. I slutet av vårdtiden, då patienten är planerad att återgå till annat boende, faller patienten obevittnat på vårdavdelning. Patienten ådrar sig i samband med fallet en höftfraktur och en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Höftfrakturen kräver kirurgisk åtgärd.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-05-22, dnr IVO 3.1.1-19419/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier