region-ostergotland

Uteblivet svar på röntgen (RÖ 2023/3219)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/3219

Äldre patient med konstaterad dilatation av kroppspulsådern i samband med klaffingrepp, behövde även operera kroppspulsådern i ett senare skede. En färsk röntgen behövde göras innan operationen kunde planeras in och brev skickades till patientens vårdcentral i annan region för att ordna detta. Man skickade ytterligare ett brev eftersom svar på undersökningen inte kommit men besked uteblev, och beställning av röntgen går inte att göra utanför klinikens egna region. Ingen ytterligare kontakt togs för att få till stånd undersökningen. Patienten fick efter en tid en spontan bristning i kroppspulsådern, som dock kunde opereras akut med lyckat resultat. Patienten har återhämtat sig.

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-02-08: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-16498/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier