region-ostergotland

Fördröjd diagnos knäluxation (2022-12958)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2022-12958

Patient som inkommer för att genomgå elektiv knäprotesoperation. Operationen genomförs komplikationsfritt. Postopertivt luxerar dock protesen och det dröjer till följande dag innan detta noteras. Luxationen reponeras men efterhand krävs en reoperation för att åtgärda delar av de skador som uppkommit i samband med luxationen.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

2023-05-22: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarnienr: 3.1.1-16257/2023

Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

Inledningsvis konstaterar IVO att den anmälda händelsen uppmärksammades av vårdgivaren 22 september 2022 och att anmälan inkom till IVO den 6 april 2023. Av 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att en anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat. I det här fallet anser IVO att vårdgivaren inte uppfyllt detta krav. I övrigt framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Text

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier