region-ostergotland

Brister vid kirurgiskt ingrepp (RÖ 2023/3577)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/3577

Patient bokat tid på vårdcentral för bedömning av en knöl vid axeln som ökat i storlek under några år. Läkaren bedömde att resistensen kunde tas bort direkt och genomförde en operation under lokalbedövning och det bedömdes vara en fettknöl. Enligt rutin borde undersökningar gjorts innan ingreppet på grund av storleken på knölen och denna typ av kirurgi brukar inte göras på en vårdcentral. Komplikationer uppstod.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-01-02: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-15101/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier