region-ostergotland

Transport utan möjlighet till syrgasbehandling (RÖ 2022/15132)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2022/15132

Ett litet barn med luftvägsinfektion undersöktes på vårdcentral eftersom föräldrarna konstaterat ett försämrat allmäntillstånd jämfört med tidigare besök på barnakuten. Barnet hade mycket låg syresättningsgrad vid undersökningen och behövde syrgas, och därmed aktuellt att skicka in till barnakuten. Transport skedde med familjens egen bil och barnet var då utan syrgas. Vi ankomst till sjukhuset var syresättningen återigen mycket låg och syrgas sattes med högt flöde. Barnet återhämtade sig snabbt men transporten borde skett med ambulans.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-12-12: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-13087/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier