region-ostergotland

Problem i hjärtstoppssituation (RÖ 2023/1267)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/1267

Medelålders patient med multisjuklighet, hade opererats för brustet magsår på annat sjukhus och flyttats för eftervård på US. Patienten kunde snabbt mobiliseras, men efter något dygn tillkom andningsbesvär som snabbt tilltog och utredning påbörjades. Inom ett par timmar drygt fick patienten ett plötsligt oväntat hjärtstopp medan personal var inne på rummet och hjärt- lungräddning startades direkt men det uppstod vissa problem med material för assisterad andning bland annat. Patienten återupplivades men det är inte uteslutet att problemen kan ha bidragit till organskador.

Internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Belut IVO 2023-08-22, dnr IVO 3.1.1-13072/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier