region-ostergotland

Fördröjd uppföljning (RÖ 2023/551)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/551

Patient som under 2021 opererades på grund av en ändtarmscancer. Söker under sen höst 2022 på grund av en knöl på halsen, där utredningen påvisar en spridning av cancersjukdomen. Man upptäcker att patienten ej följts upp enligt kontrollprogram.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-04-18, dnr IVO 3.1.1-12542/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter gjord komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier