region-ostergotland

Fördröjd diagnos blåscancer (RÖ 2023/1684)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/1684

Äldre patient med opererad prostatacancer några år tidigare där uppföljning ej var avslutad, men årliga prostataprover låg bra. Patienten kontrollerades även på sin vårdcentral för diabetes bland annat och vid en rutinkontroll på vårdcentralen sågs nytillkomna tecken på mikroblödning i urinprov för diabetes och patienten beskrev att det ibland förekom synliga bloddroppar vid miktion sedan några veckor. Urinprov följdes därefter upp regelbundet men det kunde inte påvisas någon ökad blödningsförekomst och några ytterligare symtom framkom inte heller varför någon utredning ej blev aktuell och urologkliniken kontaktades ej. Något år senare fick patienten akuta besvär med vattenkastning på grund av blödning med koagler som hindrade avflödet, och skyndsam kontakt med urologkliniken ordnades. Utredningen påvisade en malign tumör i urinblåsan.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-12-12: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-11149/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren Region Östergötland, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier