region-ostergotland

Brist i administrativ rutin (RÖ 2022/14112)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2022/14112

Medelålders patient under utredning av järnbristanemi, remitterades från vårdcentral för utredning. Remissbedömningen blev att mage och tarm skulle undersökas endoskopiskt. En komplettering gjordes sen med nya uppgifter som bedömdes vara viktiga och dessa ledde till att planerad utredning fick högre prioritet. Remisserna kopplades ihop vilket i det administrativa systemet dock medförde att den först satta lägre prioritetsgraden blev kvar. När undersökning sen utfördes, fann man en malign tumör. Fördröjningen kan ha påverkat patientens prognos.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-04-19, dnr IVO 3.1.1-11124/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

Skälen för beslutet

VO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier