region-ostergotland

Fördröjd diagnos(2023-838)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: 2023-838

Patient med tidigare ångestproblematik söker initialt i juni 2022 pga buksmärtor som bedöms vara gynekologiska. Patienten gör en gynekologisk utrymning i juli där fynden bedöms godartade vid preparatanalys. Patienten söker fortsatt för smärta i buken samt besvär med vänster ben efter operationen vid ett flertal tillfällen och utreds med bland annat röntgen. I slutet på december finner man till sist malignitetsmisstänkta förändringar och patienten bedöms vara i icke operabelt och palliativt skede.

Internutredning samt handlingsplan är under utförande.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-02-15: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-11054/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier