region-ostergotland

Fördröjd kompletterande undersökning (RÖ 2022/14665)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2022/14665

Medelålders patient som noterat blod i avföringen, blev remitterad från vårdcentralen för gastroskopi. Vid denna undersökning noterades läkta magsår men för säkerhets skull planerades även en koloskopi för att utesluta att blödning kommit från tjocktarmen. Behandling inleddes med syrahämmande läkemedel men besvären återkom. Koloskopin blev fördröjd en längre tid på grund av lång väntelista. När den kom till stånd utföll allt normalt men patienten kunde ha fått en sämre prognos om något allvarligt hittats och fördröjningen bedöms ha inneburit en risk.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-04-23, dnr IVO 3.1.1-10239/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier