region-ostergotland

Tinnerbäckshuset

Den tredje etappen av Framtidens US omfattar ett helt nytt hus för psykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Byggnationerna pågår fram till 2025 och sker i två etapper. När det står klart kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader.

Huset ska ersätta verksamheternas nuvarande lokaler och ge en modern och trivsam vårdmiljö för patienterna som idag vårdas i olika byggnader på och utanför US-området. Det nära läget till Tinnerbäcken har fått ge namn till den nya byggnaden som ska heta Tinnerbäckshuset.

Tillgängliga utemiljöer

Patienternas behov har varit vägledande för byggnadens utformning. En viktig del är utemiljön.– Många av patienterna har långa vårdtider och därför är det viktigt att skapa bra förutsättningar för att vara utomhus. Habiliteringen får exempelvis en gård med möjligheter till träning för patienterna och psykiatriverksamheterna får varsin gård för lek och rekreation.

Slutenvårdsavdelningarna placeras i de nedre våningarna med markkontakt och närhet till utemiljöerna. Öppenvården, det vill säga mottagningar och liknande utan inneliggande patienter, placeras i de övre våningarna.

Självproducerad energi

Huset kommer att byggas som ett passivhus, ett hus med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla. Byggnadens uppvärmning sker till största delen genom att effektivt använda den värme som alstras av både utrustning och de personer som vistas i huset. Byggnaden kommer också att självproducera en del av sitt energibehov genom solceller på taket. När det står klart kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader.

Byggs i två etapper

Bygget startade under 2016. Projektet sker i två etapper för att verksamheterna ska fungera under tiden. Under 2021 flyttade vuxenpsykiatrin in i den första etappen. Under våren 2021 rivs de nuvarande lokalerna och därefter inleds arbetet med etapp 2. Denna pågår fram till 2025 då hela huset ska vara färdigt.

Fakta Tinnerbäckshuset

Byggtid: 2017-2025. Första inflyttning skedde under 2021.
Yta: Cirka 27 000 kvadratmeter nybyggnation. Byggnaden delas upp i lägre och högre delar med upp till åtta våningar över marken.
Antal vårdrum: 32 stycken för vuxenpsykiatrin, åtta stycken för beroendevården och sex stycken för barn- och ungdomspsykiatrin.
Hållbarhet: Byggs som passivhus, ett hus med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla. Får dessutom solceller på taket som beräknas bidra med el som motsvarar cirka 9 procent av byggnadens totala energibehov och en stor andel av byggnadens behov av fastighetsel. För Tinnerbäckshuset är målet också att uppnå certifieringen ”Miljöbyggnad silver”. Det är en kvalitetsstämpel vad gäller bland annat energihushållning, inomhusklimat, dagsljusinsläpp och giftfria materialval.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier