region-ostergotland

Flera framsteg i regionens miljöarbete enligt öppna jämförelser

Region Östergötlands miljö- och klimatarbete går åt rätt håll på flera områden. Det visar årets nationella öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna. Resultaten syns bland annat genom minskad miljöpåverkan av medicinska gaser och sänkt energianvändning i lokaler.

I dag presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) nya öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna. Jämförelserna görs för elfte året och syftet är att stimulera lärande och verksamhetsutveckling.

En gemensam modell för klimatredovisning har tagits fram och används i de allra flesta regioner, ett arbete där medarbetare från Region Östergötland varit delaktiga. Region Östergötland redovisar varje år sina insatser inom miljö- och klimatområdet i ett klimatbokslut, och samma siffror bildar också en del av underlaget till Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna.

Indikatorerna som används i de öppna jämförelserna sträcker sig över flera verksamhetsområden. De redovisar bland annat utsläpp, energianvändning och antibiotikaförskrivning.

Minskat klimatavtryck

Regionernas direkta utsläpp har minskat framgångsrikt över tid, för exempelvis energianvändning i fastigheter, utsläpp från kollektivtrafik, tjänsteresor och medicinska gaser.

– I Östergötland liksom i riket i stort har regionens klimatavtryck blivit mindre över tid, säger Sofia Lindstrand, som ansvarar för hållbarhetsfrågor i Region Östergötland.

Här har exempelvis andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mer än fördubblats sedan 2009, och idag är 100 procent av kollektivtrafiken fossilfri. Medicinska gasers miljöpåverkan har kunnat minskas kraftigt, bland annat genom anläggningar för lustgasdestruktion. Klimatpåverkan från fastighetsdrift och elanvändning har minskat, bland annat tack vare energioptimering och genom att nya byggnader som tas i drift är mer energieffektiva.

– Regionen har också installerat solceller på flera byggnader. 2023 producerade vi därigenom dubbelt så mycket egen el som 2022, berättar Sofia Lindstrand.

Flera utmaningar

I de öppna jämförelserna konstateras att miljöarbetet i regionerna står inför en del utmaningar, inte minst på grund av det ekonomiska läget. Detsamma gäller Östergötland, där personalminskningar och höga priser på livsmedel och energi påverkar miljöarbetet.

Regionernas största utmaning, när det gäller att minska klimatavtrycket, är den indirekta klimatpåverkan, från köpta varor och tjänster, vilken är flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter.

– Förbrukningsartiklar står för cirka 30 procent av Region Östergötlands totala klimatavtryck. Här finns det mer att göra, konstaterar Sofia Lindstrand.

Resultat i korthet för Region Östergötland 2009–2023

  • Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 15,6 procent år 2009 till 46 procent år 2023, men minskat från drygt 56 procent 2022.
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 50 till 100 procent.
  • Energianvändningen per lokalyta i Region Östergötlands lokaler har minskat med nästan 23 procent.
  • Antibiotikaförskrivningen har minskat från 358 till 277 recept per 1 000 invånare men ökat från 251 recept 2022. Antibiotikaförskrivningen var mycket låg i hela landet under pandemin.
  • Medicinska gasers klimatpåverkan har minskat från 9 till 1,1 kilo koldioxidekvivalenter per invånare.
  • Både avfallsmängder och andel återvunnet har ökat över tid sedan 2014.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier