region-ostergotland

Gott förtroende för sjukvården i länet

Nästan nio av tio invånare i Östergötland anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver och en majoritet har förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den senaste nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

I dag presenteras Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2023. I den årliga nationella undersökningen får befolkningen svara på hur de uppfattar hälso- och sjukvården.

Generellt är resultaten för hela landet stabila jämfört med undersökningen 2022, men den upplevda tillgången till liksom förtroendet för vården har minskat något. Inom nästan alla områden är invånarna i Östergötland mer nöjda med vården än rikssnittet. 68 procent av östgötarna uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det placerar Region Östergötland på plats 5 bland de 21 regionerna. Rikssnittet är 61 procent. Grannarna i Sydöstra sjukvårdsregionen, Jönköping och Kalmar, har bäst resultat. 86 procent av de tillfrågade i Östergötland anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, jämfört med rikssnittet 84 procent. Även här ligger Jönköping och Kalmar i topp.

Förtroende viktigt

– Det är viktigt att invånarna har förtroende för hälso- och sjukvården och har tillgång till den vård de behöver. Därför är det glädjande att en stor andel av östgötarna uppger att de har det. Det är också positivt med så höga resultat i våra grannregioner, säger Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

63 procent av östgötarna anser att vården sker på lika villkor, alltså att det är behovet av vård, inte något annat, som är avgörande för den hjälp man får. Riksgenomsnittet ligger på 57 procent. Andelen som anser att väntetiderna till besök på vårdcentraler är rimliga är 69 procent i Östergötland och 63 procent i riket. När de gäller väntetider till besök och behandling på sjukhus anser 49 procent i länet att de är rimliga, jämfört med 48 procent i landet.

Positiva till e-tjänster

I barometern ingår även frågor om digitala vårdtjänster. 79 procent av östgötarna är positiva till att använda 1177:s e-tjänster. 46 procent uppger att de är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik och 59 procent är positiva till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

– Vi behöver fortsätta utveckla användarvänliga digitala tjänster som invånarna känner sig trygga med. Det är en viktig del i omställningen av hälso- och sjukvården, säger Annica Öhrn.

Text: Cecilia Ottosson

Nationellt resultat och nyhet Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning om befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen genomförs på uppdrag av regionerna och samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes under perioderna 4 april till 3 juni och 26 september till 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i Sverige svarat på enkäten.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier