region-ostergotland

Samlad cancervård målet för Linköping Cancer Center

Bild på personer som var involverade under OECI:s platsbesök på Universitetssjukhuset i Linköping
Många var involverade vid OECI:s platsbesök på Universitetssjukhuset i Linköping den 14-15 februari.

Det nybildade Linköping Cancer Center samlar alla verksamheter som arbetar med cancer i en gemensam struktur för att höja kvaliteten på vård, utbildning och forskning. Ett av de första målen är att ackreditera cancervården enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standarder. ”En av de stora fördelarna med att arbeta i ett cancercenter är att det blir lättare att möta patienternas individuella behov”, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

Linköping Cancer Center har varit igång sedan början av 2023 och syftar till att samla och gemensamt leda vård, forskning och utbildning inom cancerområdet i Region Östergötland och vid Linköpings universitet. Därigenom stärks ledningen av cancervården, och fokus på patientens behov och önskemål ökar.

– Linköping Cancer Center är en gemensam ledningsstruktur som går över centrum och kliniker. Den ska bidra till att skapa en tydlig överblick över processer och forskning och underlätta prioritering av resurser, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, som leder verksamhetsledningen för Linköping Cancer Center.

– En av de stora fördelarna med att arbeta i ett cancercenter är att det blir lättare att möta patienternas individuella behov, och att det blir tydligare för cancerpatienterna vem som är ansvarig i varje steg.

Ett av de första målen för Linköping Cancer Center är att cancerorganisationen i Östergötland ska ackrediteras enligt Organisation of European Cancer Institutes internationella standarder, ett arbete som har pågått sedan 2021. En genomförd ackreditering är en bekräftelse på att regionen och universitetet lever upp till de högt ställda kraven inom vård, forskning och utbildning i Europa. Ackrediteringen bidrar till att fler patienter får vård i linje med framsteg inom cancerbehandling enligt nationella och europeiska riktlinjer. Hittills har tre andra universitetssjukhus i Sverige genomfört ackrediteringen.

För att bli ackrediterad ska man uppfylla kraven på kvalitet inom prevention, diagnos, behandling och rehabilitering av cancer, liksom inom forskning, undervisning och utbildning. Ackrediteringen uppmanar också till Linköping Cancer Centers utveckling av forskning och utbildning, samtidigt som den kräver en effektiv organisation. Ackrediteringen är ett åtagande om kontinuerlig förbättring och att vara i framkant inom cancervård i Europa.

Linköping Cancer Center är nu i slutfasen av ackrediteringsprocessen och den 14-15 februari genomförde OECI ett tvådagars platsbesök. Vid besöket gjordes en djupgående granskning av klinisk vård, forskningsverksamhet, utbildningsprogram och den övergripande organisationsstrukturen, där representanter för regionen och universitetet intervjuades.

Auditörerna var mycket nöjda med besöket. Medarbetarna fick beröm för sitt bemötande, kompetens och professionalitet. Även det välutvecklade samarbetet mellan universitet och regionen och patienternas positiva inflytande berömdes.

Under våren fortsätter arbetet med förbättringar inom Linköping Cancer Center. Ett slutgiltigt ackrediteringsintyg utfärdas under sommaren 2024.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier