region-ostergotland

Minus 1 504 miljoner i bokslut för 2023

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2023 är minus 1 504 miljoner kronor, vilket är 454 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på minus 1 050 miljoner kronor. Försämringen beror på hälso- och sjukvårdens underskott som uppgår till 1 667 miljoner kronor.

Det preliminära bokslutet för 2023 har idag presenterats för regionstyrelsen. Resultatet är 454 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på minus 1 050 miljoner kronor.

Att resultatet blev sämre än budget beror på ett stort negativt resultat för Hälso- och sjukvården, minus 1 667 miljoner kronor. Kostnadsökningen har varit alltför hög under flera år och fortsatt under hösten. Region Östergötland hör idag till de regioner som har högst kostnader per invånare i hälso- och sjukvården.

– Bokslutsrapporten understryker att Region Östergötland är i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. De åtgärder som gjorts hittills är inte tillräckliga för att vända utvecklingen, utan tvärtom har underskotten i hälso- och sjukvården fortsatt öka, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Tillfälligt höga pensionskostnader är anledningen till att Region Östergötland budgeterat för ett underskott på 1 050 miljoner kronor. Högre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat bidrog positivt till resultatet, liksom en positiv utveckling på den finansiella marknaden som medförde att placeringarna överstiger budget med 380 miljoner kronor.

Förutom underskott inom Hälso- och sjukvården visar hälso- och sjukvårdsnämnden och skolorna minusresultat. Övriga verksamheter har positiva avvikelser från budget.

När det gäller koncernföretagen kompenserades AB Östgötatrafiken i budgeten för minskade biljettintäkter efter pandemin med 55 miljoner kronor. Ökat resande har förbättrat resultatet med 29 miljoner kronor, som kunde återbetalas till regionen i bokslutet.

Även under 2024 kommer tillfälligt höga pensionskostnader att påverka resultatet negativt. Det budgeterade resultatet enligt treårsbudgeten för 2024-2026 är minus 605 miljoner kronor. Regionledningen har under året fattat flera beslut om kostnadsreducerande åtgärder, däribland anställningsstopp, minskad administration, utfasning av inhyrd personal och generella sparbeting.

– Det kommer att krävas fortsatta beslut och insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen under hela 2024, säger Marie Morell.

Text: kommunikation

Resultatet 2023 per enhet

Nämnder och styrelse: - 12 miljoner kronor
Hälso- och sjukvården: - 1 667 miljoner kronor
Folktandvården: 12 miljoner kronor
Skolor: - 6 miljoner kronor
Regionledningskontoret: 16 miljoner kronor
Summa verksamhet: - 1 657 miljoner kronor

Regiongemensamt: 153 miljoner kronor

Totalt - 1 504 miljoner kronor

Se bifogad fil för mer detaljer kring resultatet: Preliminär bokslutsrapport 2023 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier