region-ostergotland

Legionella har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping

Förhöjda halter av bakterien legionella har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping. Åtgärder genomförs nu, främst genom att spola igenom vattenledningarna med hett vatten, vilket dödar bakterien. Duschförbud har införts på hela sjukhuset.

Upptäckten av legionella skedde under måndagen den 29 januari efter rutinprovtagningar i delar av rörsystemet på US. Sjukhuset etablerade tillfälligt stabsläge och åtgärder, främst spolning med hett vatten av ledningar, vilket dödar bakterien, sattes in omedelbart.

Efter ytterligare provtagningar har det nu konstaterats att det finns förhöjda halter av legionella på ett antal platser på sjukhuset. För att underlätta och samla arbetet med åtgärder har US åter gått upp i stabsläge. Ytterligare spolning med hetvatten genomförs.

– Legionella kan spridas via vatten-aersol, det vill säga små vattendroppar som man andas in, främst vid duschning. Därför har vi stoppat duschningen på sjukhuset till dess att vattenledningarna är spolade, säger Jens Raffelsberger, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Duschförbudet gäller till dess att hetvattenspolning av rören genomförts. Parallellt pågår arbete för att hitta och förebygga orsaken till de förhöjda bakteriehalterna.

– Legionellainfektioner är mycket ovanligt i Sverige, trots att bakterien hittas i vatten med jämna mellanrum. Legionella kan ge luftvägsinfektioner, som för patienter med nedsatt immunförsvar eller underliggande lungsjukdomar kan bli allvarliga, säger Jens Raffelsberger.

Om legionella

Legionella sprids via vatten-aerosol (små vattendroppar) som andas in, framför allt vid duschning. Legionella kan ge luftvägsinfektioner som kan bli allvarliga, huvudsakligen hos patienter med nedsatt immunförsvar. Övrig användning samt förtäring av vattnet ger ingen risk för infektion. Legionella smittar heller inte mellan människor.

Symptomgivande infektioner med legionella är ovanligt i Sverige trots att bakterien hittas i vatten med jämna mellanrum. Totalt upptäcks legionella hos 150-200 patienter per år i Sverige, varav ungefär hälften av fallen rör patienter som smittats utomlands.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier