region-ostergotland

Avsteg tillåts när hyrpersonal fasas ut

Region Östergötland tar krafttag för att minska hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården. Nu tillåts verksamheter att göra vissa avsteg från överenskommelser om tillgänglighet, samtidigt som vården ska säkras för patienter som är allvarligt sjuka eller har stora vårdbehov.

Beslut om att under 2024 tillåta avsteg från krav i överenskommelser och avtal med vårdverksamheterna, har fattats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utfasningen av hyrbemanning är en åtgärd för att nå målet med en ekonomi i balans i slutet av 2024. Minskad hyrbemanning kan temporärt komma att påverka tillgängligheten till vård och vårdutbud.

– I det allvarliga läge vi befinner oss är det viktigt att säkra vården för de patienter som har störst vårdbehov. Akut vård och vård som inte kan vänta ska alltid prioriteras. När vården verkligen behövs ska den finnas där. De åtgärder som nu görs – och vilka effekter de får – ska följas upp regelbundet, säger Fredrik Sjöstrand (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Vilka konkreta effekter beslutet kommer att få beror på de åtgärder som görs i respektive verksamhet för att hantera utfasningen av inhyrd personal, exempelvis genom att anställa ordinarie personal på dessa tjänster.

– Även om det blir tufft nu, kommer en minskad andel inhyrd personal i förlängningen att medföra positiva effekter för patientsäkerhet, kontinuitet, trygghet och kvalitet i vården. Egen anställd personal skapar också bättre förutsättningar för långsiktig rekrytering och god arbetsmiljö, säger Fredrik Sjöstrand.

Regionens målsättning är att kostnaden för hyrbemanning ska uppgå till max 2 procent av den totala personalkostnaden, den 31 augusti 2024. I november 2023 var andelen hyrbemanning 6,2 procent av den totala personalkostnaden.

Text: Maria Hedberg

Ta del av handlingen i beslutsärendet:
Konsekvenser för tillgänglighet och vårdutbud till följd av minskad hyrbemanning Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier