region-ostergotland

Kvinnors hälsa före och efter obesitaskirurgi studeras i ny avhandling

Rebecca Paul, klinisk doktorand vid kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har skrivit en avhandling om kvinnor med obesitas, före och efter obesitaskirurgi, med fokus på kvinnors hälsa och livskvalitet.

På vilka sätt kan obesitaskirugi förbättra kvinnors hälsa?

– När jag introducerades till obesitaskirugi insåg jag att kirurgin leder till påtagliga skillnader i kroppen utöver viktnedgång och minskad risk för samsjukligheter som exempelvis diabetes och högt blodtryck. Hormoner och signalsubstanser ändras och könshormonerna återgår till det normala med förbättrad fertilitet och minskad hyperandrogenism (manlig behåring och centralt bukfett) som följd. Minskad vikt och belastning leder också till förmågan att träna och vara aktiv och att hantera kost på ett hälsosamt sätt. Flera kvinnor har också beskrivit att deras relationer har förbättrats på grund av att de själva mår bättre.

Av vilka anledningar söker sig kvinnor till obesitaskirurgi?

– Kvinnorna i mina studier har främst utryckt en önskan om att leva ett hälsosamt liv där de kan vara en del av samhället. Många hade redan drabbats av samsjukligheter och önskade bli av med det av oro för konsekvenserna av sjukdomarna. De hade också en stark önskan om att kunna vara aktiva föräldrar och bra förebilder för barnen. Kvinnorna hade ofta svårigheter att bli gravida och hade förhoppningar om att obesitaskirurgi skulle förbättra fertiliteten.

– Pressen att vara bra mammor och kvinnor och samtidigt hantera riskerna med obesitas, skulle kanske kunna förklara varför cirka åttio procent av de som söker sig till obesitaskirurgi är kvinnor, trots att obesitas drabbar män och kvinnor i ungefär samma utsträckning.

Finns det resultat i studien som har förvånat dig?

– Flera av kvinnorna berättade att de särbehandlades på grund av obesitas, särskilt på arbetsplatser, och att de behandlades betydligt bättre efter att ha gått ner i vikt. Något annat som förvånade mig var att många kvinnor upplevde en identitetskris efter kirurgin och viktnedgången. De hade svårt att hantera den nya identiteten som normalviktig och kände skuldkänslor kring att de svek den grupp de tidigare tillhört, genom att de nu hade gått över till ”det andra laget” (de normalviktiga).

Om obesitas:

Obesitas definieras enligt WHO som överdriven fettansamling som är större än vad som anses vara hälsosamt och som utgör en risk för hälsan. Övervikt och obesitas räknas ut med hjälp av BMI. BMI mer än 30 anses som obesitas, BMI mer än 40 som svår obesitas.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier