region-ostergotland

Regionstyrelsen ställer sig bakom SKR-rekommendation om minskad hyrbemanning

Region Östergötland ställer sig bakom Sveriges kommuner och regioners rekommendation att kraftig minska hyrbemanningen i regionens verksamheter. I Östergötland pågår nu ett arbete för att tidigarelägga utfasningen av bemanningsföretag.

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat att rekommendera regionerna att kraftigt minska hyrbemanningen i sina verksamheter. Vid sitt sammanträde den 6 december beslutade regionstyrelsen i Östergötland att ställa sig bakom rekommendationen.

Region Östergötland har under flera år arbetat för att begränsa inhyrningen av personal, men utvecklingen har trots det fortsatt i negativ riktning.

– Sedan pandemin har beroendet av bemanningsföretag ökat kraftigt, vilket har lett till en ohållbar situation. För att kunna bryta utvecklingen krävs att regionerna samverkar och har en gemensam linje, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Det finns en strategi och handlingsplan för att fasa ut beroendet av bemanningsföretag i Östergötland. Det ursprungliga målet var att kostnaderna för inhyrd personal år 2025 ska motsvara maximalt 2 procent av personalkostnaden. Det målet har nu tidigarelagts till 2024. Den 1 februari är startpunkt för en mycket mer restriktiv inriktning för nyttjande av bemanningsföretag.

Den senaste delårsrapporten efter oktober visar att de insatser som görs för att bromsa kostnadsutvecklingen i Region Östergötland ännu inte fått effekt. Tvärtom har kostnaderna och antalet anställda i regionen fortsatt att öka. Delårsrapporten efter oktober månad bekräftar den tidigare helårsbedömningen att Region Östergötland går mot ett underskott på 1 650 miljoner kronor för 2023. Resultatet till och med oktober är minus 1 372 mkr, vilket kan jämföras med 52 mkr motsvarande period 2022.

– Vi vet sedan tidigare att det är ett mycket allvarligt läge, vilket ytterligare bekräftas av den senaste delårsrapporten. Att minska beroendet av inhyrd personal är en del i arbetet för att uppnå en ekonomi i balans i Region Östergötland. Det är därför bra att hälso- och sjukvårdens ledning ökar takten ytterligare i utfasningen av bemanningsföretagen, säger Marie Morell.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier