region-ostergotland

Beslut att bygga upp kompetenscentrum inom precisionshälsa

Ett kompetenscentrum för att kunna dra nytta av utvecklingen inom precisionshälsa ska byggas upp i Region Östergötland. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda fler patienter skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning, och att fortsätta utveckla diagnostiken med hjälp av artificiell intelligens.

Precisionshälsa är samlingsbegreppet för ett område som genomgår en snabb utveckling. Det handlar om att ta hjälp av nya tekniker och metoder som kan förbättra både diagnostik, behandling och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, bland annat med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Precisionsmedicin skapar förutsättningar för säkrare diagnostik och insatser som skräddarsytts för varje individ. En grundförutsättning för att kunna bedriva precisionsmedicin är tillgång till precisionsdiagnostik. Tack vare den kan patienter som tidigare helt saknade möjlighet till diagnos nu diagnostiseras. Patienter kan också få tillgång till målstyrda läkemedel och fler kan inkluderas i kliniska behandlingsstudier. Tekniken blir alltmer användarvänlig och resurseffektiv och kan tillämpas i allt fler områden inom både specialistsjukvård och förebyggande insatser.

Hög kompetens

Vetenskapsrådet konstaterar i sin senaste utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet att Region Östergötland och Linköpings universitet tillsammans har hög kapacitet och kompetens inom datahantering och AI. Region Östergötland har genomfört en förstudie, som rekommenderar att ett kompenscentrum för informationsdriven verksamhet och AI etableras.

Regionstyrelsen har idag beslutat att ge klartecken till uppbyggnaden av kompetenscentrumet. Kostnaden beräknas till tio miljoner kronor per år under uppbyggnadsfasen, medel som har avsatts i treårsbudgeten. Det handlar om att både bygga upp kompetens och infrastruktur för att möta de allt större behoven av analyser.

– Precisionshälsa innebär mer träffsäkra behandlingar och nya möjligheter att stävja ohälsa och sjukdom som vi tidigare inte har kunnat komma åt på ett effektivt sätt. Mycket av framtiden inom hälso- och sjukvård ryms inom detta område, och det är viktigt att vi håller oss à jour i den utvecklingen, säger Alexander Höglund (L), regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Text: kommunikationsenheten

Precisionshälsa

Området precisionshälsa omfattar bland annat följande:

  • precisionsmedicin – skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på den enskilde individens förutsättningar (till exempel genetiska utredningar och avancerad bilddiagnostik)
  • avancerade analyser och medicinska beslutsstöd baserade på artificiell intelligens (AI)
  • informationsdriven vård och ledning – exempelvis sjukdomsförebyggande arbete baserat på den enskilde individens förutsättningar.

ALF-avtalet

ALF-avtalet är det nationella avtalet om läkarutbildning och forskning mellan staten och de sju regioner som har universitetssjukhus. Staten och regionerna är överens om att gemensamt

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier